DOKUMENTY: Statut Przedszkola Niepublicznego „Smyk” i inne regulaminy


§ 1.

1. Przedszkole Niepubliczne "Smyk" zwane dalej „Przedszkolem” ma siedzibę w Ząbkach przy ul. Kościelnej 9.
2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Jadwiga Koc
3. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o treści następującej: Przedszkole Niepubliczne „Smyk”, 05-091 Ząbki, ul. Kościelna 9.


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2


1. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
3. Celem przedszkola jest:
1) objęcie opieką dzieci od 2 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
2) stymulowanie rozwoju wychowanka,
3) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi oraz otaczającego go świata,
4) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
5) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

§ 3

Do zadań przedszkola należą :
1) kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
2) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
3) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,
5) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,
6) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej,

ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 4

Organami przedszkola są:
1) Organ prowadzący,
2) Dyrektor Przedszkola,
3) Rada Pedagogiczna.

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PRZEDSZKOLA

§ 5.

Do obowiązków organu prowadzącego należy:
1) zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola,
2) zatrudnianie i zwalnianie Zastępcy Dyrektora Przedszkola,

§ 6.

1. Dyrektora Przedszkola zatrudnia się na podstawie umowy o pracę. Dyrektor jest zobowiązany i uprawniony do:
1) nadzoru realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola,
2) zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług Przedszkola.
3) podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola,
4) prowadzenie księgowości, finansów oraz spraw pracowniczych,
5) przyjmowania i zwalniania nauczycieli, pomocy wychowawczej oraz pozostałego personelu Przedszkola,
6) kierowania bieżącą działalnością Przedszkola oraz jego reprezentacji,
7) realizacji innych zadań zleconych przez organ prowadzący Przedszkole.
2. Zastępca Dyrektora Przedszkola zatrudniony się na podstawie umowy o pracę. Zastępca Dyrektora Przedszkola jest zobowiązany i uprawniony do:
1) realizowania założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty, organ prowadzący Przedszkole oraz Radę Pedagogiczną,
2) nadzorowania pracy nauczycieli, pomocy wychowawczej oraz pozostałego personelu Przedszkola,
3) nadzoru pedagogicznego,
4) opieki nad wychowankami oraz dbałości o ich harmonijny rozwój,
5) realizacji innych zadań zleconych przez organ prowadzący Przedszkole oraz Dyrektora Przedszkola.

§ 7

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rada Pedagogiczna ustala założenia, wytyczne oraz programy do realizacji na dany rok przedszkolny. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
1) Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący,
2) Zastępca Dyrektora Przedszkola,
3) nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

§ 8

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) organizacja pracy przedszkola,
2) w porozumieniu z Dyrektorem, ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola,
3) rozwiązywanie problemów wychowawczych.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do hospitacji wybranych przez siebie zajęć w przedszkolu oraz do wydawania opinii o prowadzących i ich metodach pracy.
3. Rada Pedagogiczna może proponować cykl wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.
4. Rada Pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy dotyczące metod wychowawczych.
5. Rada Pedagogiczna wyraża i przekazuje organowi prowadzącemu opinię na temat pracy Przedszkola.
6. Rada Pedagogiczna udziela pomocy w organizacji zajęć dodatkowych takich jak: występy teatralne, wycieczki, nauka języków.

§ 9

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece. Do szczegółowych zadań nauczycieli należy:
1) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
2) sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci,
3) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość,
4) dbałość o estetyczny wygląd sal i utrzymywanie zabawek w należytym stanie,
5) obserwacja pedagogiczna mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
6) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Zastępcy Dyrektora a także ze strony innych wyspecjalizowanych placówek.
4. Nauczyciel otacza opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:
1) poznania potrzeb rozwojowych ich dzieci,
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3) włączenie rodziców i dzieci w działalność Przedszkola.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 10

1. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godz. od 7:00 do 18:00. Istnieje możliwość pracy Przedszkola w dni wolne od pracy i święta.
2. Przerwa w pracy Przedszkola jest ustalana przez organ prowadzący przedszkole.
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa obejmująca dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora.
6. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków:
1) godzina 9.00 – 9.30 śniadanie
2) godzina 12.00 – 12.30 I danie (zupa)
3) godzina 13.00 – 13.30 II danie
4) godzina 16:00 – 16:30 podwieczorek
7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad grupami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
8. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne grupy opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy grupy lub realizowanych zadań.
9. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
10. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia i wycieczki).
11. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcza, rodzice w stosunku - jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
12. Każda wycieczka powinna być wcześniej zaakceptowana przez Dyrektora Przedszkola.
13. Jeżeli wyjazd jest organizowany poza Miasto Ząbki o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci najpóźniej dzień wcześniej.
14. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się daną grupą przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
15. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
16. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.
17. Propozycje zajęć dodatkowych może zgłosić każdy rodzic.
18. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
19. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
20. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 2-4 lat - około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
21. W okresie wakacyjnym i ferii szkolnych, przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie ilości grup.
22. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
23. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych grup,
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
24. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad daną grupą, ustala dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 11

1. W Przedszkolu na życzenie rodziców (prawnych opiekunów)organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
3. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 12

1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz zajęcia logopedyczne.
2. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę.
3. Zajęcia prowadzi nauczyciel z przygotowaniem w zakresie logopedii.§ 13

1. Przedszkole może organizować gimnastykę korekcyjną dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej.
2. Gimnastyką obejmuje się dzieci zakwalifikowane na podstawie skierowania od lekarza specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii albo rehabilitacji medycznej.
3. Szczegółową organizację gimnastyki w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola.
4. Czas zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu wynosi 30 min.
5. Kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej określają odrębne przepisy.

ZASADY NABORU
§ 14

1. Do Przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
2. O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania podań, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego.
3. Rekrutacja trwa przez cały rok kalendarzowy.
4. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest zawarcie umowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 15

1. Dzieci mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym, dziecko ma prawo do korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.
2. Rodzice maja prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danej grupie,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy placówki organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną,
6) przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć.
3. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
4. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszcza Przedszkole.
6. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.

§ 16

Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku, gdy:
1) rodzice zalegają z opłatami czesnego za 1 miesiąc,
2) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców,
3) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
4) zatajona przez Rodziców informacja o stanie zdrowia dziecka uniemożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

§ 17

Działalność Przedszkola finansowana jest z:
1) Opłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,
2) Dotacji z budżetu Gminy,
3) Darowizny sponsorów na rzecz Przedszkola.

§ 18

1. Wysokość czesnego ustalana jest w umowie o opiekę przedszkolną.
2. Wysokość dotacji gminnej zależna jest od budżetu uchwalonego przez Radę Gminy Ząbki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.